Gremia synodalne

Komisja koordynacyjna

Komisja została ustanowiona 21 marca 2018 r. Jej zadaniem jest kierowanie całością prac synodalnych, a w szczególności: określanie zadań poszczególnych Komisji Tematycznych i czuwanie nad ich realizacją; przyjmowanie i ocena projektów, które mają być przedkładane na Sesjach Plenarnych; przygotowywanie programu Sesji Plenarnych; nadzór nad redagowaniem dokumentów końcowych Synodu.

Komisję Koordynacyjną tworzą:

 1. bp Tadeusz Lityński – przewodniczący;
 2. ks. kan. dr Andrzej Sapieha;
 3. ks. kan. mgr Robert Patro;
 4. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz;
 5. ks. kan. dr Piotr Kubiak;
 6. ks. kan. dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski.

Komisja „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”

 1. ks. kan. mgr Robert Patro – przewodniczący;
 2. Wioletta Matunin – sekretarz;
 3. ks. kan. dr hab. prof. US i PWT Andrzej Draguła;
 4. ks. dr Mariusz Dudka;
 5. o. Kazimierz Golec OFMCap.
 6. ks. mgr Waldemar Grzyb;
 7. Krzysztof Irisik;
 8. ks. prałat dr Zbigniew Kobus;
 9. Anna Kobylińska;
 10. Elżbieta Kozakiewicz;
 11. ks. kan. dr Wojciech Lechów;
 12. ks. Kazimierz Małżeński CM;
 13. Sebastian Maślanka;
 14. ks. mgr Tomasz Matyjaszczyk;
 15. ks. kan. mgr Stanisław Podfigórny;
 16. Sebastian Stempniewicz;
 17. ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz;
 18. Paweł Walczak;
 19. Rafał Włosiński.

Ze względu na rozległość i złożoność problematyki będącej przedmiotem prac tej Komisji biskup diecezjalny – na wniosek przewodniczącego – ustanowił pięć podkomisji działających w jej ramach.

A. Podkomisja Świadectwo miłości chrześcijańskiej
 1. ks. kan. mgr Stanisław Podfigórny – przewodniczący,
 2. Sylwia Grzyb – sekretarz,
 3. ks. kan. Mirosław Gas,
 4. ks. mgr Stanisław Klicz,
 5. s. Kinga Mędrala SMI,
 6. s. Elekta Patan CSSF,
 7. ks. kan. Zdzisław Przybysz,
 8. ks. prałat kan. lic. mgr Zbigniew Samociak,
 9. s. Rita Stasińska SJM,
 10. s. Barbara Waligóra SM.
B. Podkomisja Przepowiadanie Ewangelii
 1. ks. kan. dr hab. prof. US i PWT Andrzej Draguła – przewodniczący,
 2. Bogumiła Moskaluk – sekretarz,
 3. ks. mgr Leszek Białuga,
 4. ks. kan. lic. mgr Piotr Grabowski,
 5. ks. kan. mgr Piotr Kępka,
 6. s. Bernadeta Lewek FMA,
 7. ks. kan. mgr Jacek Makowiecki,
 8. ks. Stanisław Nalbach CRL,
 9. ks. kan. dr Andrzej Oczachowski,
 10. Dorota Skrocka.
C. Podkomisja Katecheza parafialna i szkolne nauczanie religii
 1. ks. kan. dr Wojciech Lechów – przewodniczący,
 2. Bogumiła Dziubińska – sekretarz,
 3. dr Lech Kopyść,
 4. ks. kan. mgr Tadeusz Wołoszyn,
 5. Bogdan Zduńczyk.
D. Podkomisja Towarzyszenie wierzącym w realizacji ich powołania
 1. ks. dr Mariusz Dudka – przewodniczący,
 2. Barbara Jasińska – sekretarz,
 3. ks. mgr Marcin Bobowicz,
 4. Marta Brodzik,
 5. Łukasz Brodzik,
 6. dr Mieczysław Guzewicz,
 7. Wioletta Irzykiewicz,
 8. Andrzej Irzykiewicz,
 9. ks. mgr Łukasz Malec,
 10. Anna Mazurek,
 11. Mariusz Mazurek,
 12. o. Łukasz Wójcik CSsR.
E. Podkomisja Liturgia i pobożność ludowa
 1. ks. prałat dr Zbigniew Kobus – przewodniczący,
 2. ks. mgr Paweł Mydłowski – sekretarz,
 3. ks. kan. dr Grzegorz Cyran,
 4. Ireneusz Gasza,
 5. ks. kan. mgr Andrzej Ignatowicz,
 6. ks. lic. mgr Adam Z. Lewandowski,
 7. ks. kan. lic. mgr Roman Litwińczuk,
 8. Marek Robak,
 9. ks. kan. dr Jan Romaniuk,
 10. Andrzej Szablewski.

Komisja „Formacja, życie i posługa duchowieństwa”

 1. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz – przewodniczący;
 2. ks. kan. dr Tadeusz Kuźmicki – sekretarz;
 3. ks. mgr Artur Adamczak;
 4. ks. kan. mgr Stanisław Brasse;
 5. ks. prałat kan. mgr Eugeniusz Drzewiecki;
 6. ks. Piotr Franek;
 7. ks. kan. dr Mariusz Jagielski;
 8. ks. prałat kan. lic. mgr Mariusz Kołodziej;
 9. ks. Zdzisław Palus CRL;
 10. ks. kan. mgr Józef Popiel;
 11. ks. kan. mgr Andrzej Tomys;
 12. ks. kan. lic. mgr Robert Węglewski.

Komisja „Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii”

 1. ks. kan. dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski – przewodniczący;
 2. ks. mgr Piotr A. Kamiński – sekretarz;
 3. ks. kan. mgr Piotr Bortnik;
 4. ks. prałat kan. mgr Mirosław Donabidowicz;
 5. ks. mgr Tomasz Duszczak;
 6. ks. kan. Bogusław Kaczmarek;
 7. ks. kan. Tadeusz Masłowski;
 8. ks. kan. mgr Ryszard Przewłocki;
 9. ks. lic. mgr Sławomir Przychodny;
 10. ks. kan. mgr Zbigniew Walaszek.

Komisja „Rewizja prawa partykularnego”

 1. ks. kan. dr Piotr Kubiak – przewodniczący
 2. ks. dr Kamil Wiącek – sekretarz
 3. ks. mgr Paweł Bryk
 4. ks. kan. dr. hab. Robert Kufel
 5. ks. kan. lic. mgr Mirosław Maciejewski
 6. ks. kan. lic. mgr Krzysztof Mrukowicz
 7. ks. kan. lic. mgr Rafał Szwaja
 8. ks. kan. lic. mgr Henryk Wojnar
 9. ks. kan. mgr Zygmunt Zimnawoda
 10. ks. kan. lic. mgr Janusz Zieliński

Sekretariat

Sekretariat powstał 13 listopada 2015 r. Do jego zadań należy:

 • Przygotowywanie Sesji Plenarnych i zebrań Komisji Koordynacyjnej;
 • Protokołowanie Sesji Plenarnych oraz zebrań Komisji Koordynacyjnej;
 • Pełnienie funkcji Komisji Skrutacyjnej podczas głosowań na Sesjach Plenarnych oraz na zebraniach Komisji Koordynacyjnej;
 • Zbieranie informacji na temat obecności i nieobecności uczestników Synodu na Sesjach Plenarnych oraz na zebraniach Komisji Koordynacyjnej;
 • Sporządzanie i aktualizowanie listy uczestników Synodu wraz z bazą adresów;
 • Informowanie uczestników Synodu o Sesjach Plenarnych;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Synodu;
 • Pośredniczenie w przekazywaniu materiałów pomiędzy poszczególnymi organizmami Synodu;
 • Redagowanie strony internetowej i innych materiałów informacyjno-duszpasterskich Synodu;
 • Pełnienie funkcji biura prasowego Synodu.

Sekretariat I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej tworzą:

ks. kan. dr Andrzej Sapieha – sekretarz generalny

Sekretarze pomocniczy
 1. ks. kan. lic. mgr Tomasz Gierasimczyk;
 2. ks. kan. lic. mgr Krzysztof Hołowczak (od 15 września 2017 r.);
 3. ks. kan. dr Adrian Put;
 4. mgr Krzysztof Król;
 5. mgr Maria Moskaluk OV (od 8 lutego 2016 r.).

Funkcję sekretarza pomocniczego pełnili ponadto: ks. kan. Stanisław Brasse (do 8 lutego 2016 r.), ks. kan. Rafał Szwaja (do 8 lutego 2016 r.), ks. Tomasz Trębacz (do 15 września 2017 r.), Katarzyna Krawcewicz (do 16 lutego 2018 r.), ks. lic. mgr Grzegorz Mikołajczyk (od 8 lutego 2016 r. do 1 sierpnia 2020 r.), ks. kan. dr Adrian Put (do 19 września 2022 r.).

Komisja Przygotowawcza

Komisja została ustanowiona 13 listopada 2015 r. Do jej zdań należało przygotowanie właściwych prac synodalnych, opracowanie związanych z Synodem pomocy duszpasterskich dla wiernych, opracowanie Regulaminu Synodu oraz ściślejsze określenie kwestii, które staną się przedmiotem obrad synodalnych. Komisja zakończyła prace 17 marca 2018 r.

Komisję Przygotowawczą tworzyli:

 1. bp Tadeusz Lityński – przewodniczący;
 2. ks. kan. dr Grzegorz Cyran;
 3. ks. kan. dr hab. Andrzej Draguła;
 4. ks. dr Mariusz Dudka;
 5. ks. kan. mgr Wojciech Jurek;
 6. ks. prałat dr Zbigniew Kobus;
 7. ks. kan. dr Piotr Kubiak;
 8. ks. kan. dr Wojciech Lechów;
 9. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz (od 1 września 2016 r.);
 10. ks. kan. dr Andrzej Oczachowski;
 11. ks. kan. mgr Robert Patro (od 1 września 2016 r.);
 12. ks. mgr Stanisław Podfigórny;
 13. ks. kan. dr Andrzej Sapieha;
 14. ks. kan. dr Zygmunt Zapaśnik;
 15. dr Lech Kopyść.

W pracach Komisji Przygotowawczej uczestniczyli ponadto: ks. kan. Paweł Łobaczewski (do 1 września 2016 r.), ks. Łukasz Łaszkiewicz (do 1 września 2016 r.), s. Maria Piętak USJK (do 15 września 2017 r.).

Skip to content