„Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I”

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska realizuje projekt pn. „Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

 

Wartość całkowita projektu: 20 000 000,00 PLN

Dofinansowanie: 17 000 000,00 PLN

 

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja unikatowego zabytkowego zespołu opactwa poaugustiańskiego zlokalizowanego w Żaganiu. Interwencją zostanie objęty cały kompleks unikatowych zabudowań sakralnych. Zabytek ten jest unikatowy na skalę europejską, cechuje się wysokimi walorami historycznymi i ma ogromny potencjał kulturotwórczy i dydaktyczny.

Przewidziany projektem zakres rzeczowy prac stanowi I etap długofalowego programu rewitalizacji i rewaloryzacji zespołu poaugustiańskiego.

Wnioskowany zakres obejmuje trzy zadania:

 1. Remont konserwatorski elewacji kościoła i dawnego pałacu opackiego z barokową

Biblioteką.

 1. Remont wnętrza kościoła (sklepienia, ściany, ołtarz główny i organy)
 2. Remont i adaptacja wybranych pomieszczeń części klasztornej na potrzeby ścieżki

muzealnej.

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa biblioteka klasztorna z zachowanym wyposażeniem

i księgozbiorem, do której polichromie stworzył G.W. Neunhertz. Zespół opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu zalicza się do najcenniejszych zabytków historycznego Śląska. Jest wybitnym przykładem założenia o cechach stylu gotyckiego i barokowego. Ze względu na swoje wartości artystyczne, historyczne oraz autentyzm ma szczególne znacznie dla dziedzictwa narodowego i regionalnego.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści ekonomicznych na obszarze miasta Żagań poprzez zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego w oparciu o dziedzictwo unikatowego zabytku sakralnego zespołu opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane               w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • Poprawa warunków technicznych w zabytkowym Zespole opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu, umożliwiająca prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej w oparciu o zabytek sakralny.
 • Poprawa stanu zachowania zabytkowego Zespołu opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu.
 • Wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Województwa Lubuskiego i województw  ościennych w kulturze.
 • Wzrost wiedzy o kulturze i dziedzictwie sakralnym w regionie lubuskim.

Projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych na obszarze Województwa Lubuskiego i województw ościennych, w tym przede wszystkim do zaistnienia następujących korzystnych zjawisk:

 • Poprawa stanu zachowania zabytków sakralnych w regionie
 • Zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnego dziedzictwa sakralnego na cele

kulturalne i turystyczne.

 • Wyrównanie szans w zakresie dostępu mieszkańców województwa lubuskiego do

oferty społeczno-kulturalnej.

 • Poprawa atrakcyjności regionalnej i ponadregionalnej oferty kulturalno-turystycznej

na terenie Województwa Lubuskiego.

 • Wzrost efektywności w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych.
 • Wzrost atrakcyjności turystyczna obszaru miasta Żagań.
 • Poprawa jakości życia mieszkańców regionu.

 

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2021.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Wykonanie remontu obejmującego konserwację i rekonstrukcję zabytkowych organów
w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Czytaj więcej

Skip to content