Wykonanie remontu obejmującego konserwację i rekonstrukcję zabytkowych organów w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2020

Numer ogłoszenia

28766

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 23 marca 2020 r. do godziny 9:00 (decyduje data fizycznego wpływu do siedziby zamawiającego). Wskazany termin oznacza ostateczny termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego bez względu na wybrany sposób jej dostarczenia.
Dokumenty (dla zachowania poufności) należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja ręczna).

Sposób oraz miejsce składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, Plac Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem:

OFERTA NA wykonanie remontu obejmującego konserwację i rekonstrukcję zabytkowych organów w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu
– nie otwierać przed 23 marca 2020 r. do godziny 9:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Wojciech Jurek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 614 400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obejmującego konserwację, naprawę i rekonstrukcję zabytkowych organów w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Generalny remont organów obejmuje:
• rekonstrukcję historycznego instrumentu H. Schlaga wg. najstarszych zachowanych źródeł lub przebudowa instrumentu w taki sposób, by swoim brzmieniem i stylistyką nawiązywał do konkretnego stylu w budownictwie organowym, spełniał wymogi gry lirurgicznej i koncertowej.
• wymianę traktury gry, regresów i kontuaru.

Równolegle do prowadzonych prac prowadzona będzie konserwacja prospektu organowego. Przed przystąpieniem do wykonania niniejszego zamówienia zostanie już zdemontowany prospekt organowy przez Wykonawcę zajmującego się zamówieniem komplementarnym. Zamawiający na etapie wykonawstwa oczekuje współpracy i współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym i Wykonawcą zamówienia komplementarnego w zakresie prospektu organowego w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zabytkowego instrumentu muzycznego – organów, obejmujące następujące prace:

Korekta dyspozycji instrumentu
DOCELOWA DYSPOZYCJA GŁOSÓW W ORGANACH
Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
1. Pryncypał 8′ 1. Gedakt 16′ 1. Pryncypał włoski 8′ 1. Pryncyp. bas 16′
2. Flet otw. 8′ 2. Pryncypał 8′ 2. Voix celeste 8’ 2. Subbas 16′
3. Gamba 8′ 3.Flet 8′ 3. Salizet 8′ 3. Oktawbas 8′
4. Oktawa 4′ 4.Portunal 8′ 4. Pryncypał 4′ 4. Cello 8′
5. Flet 4′ 5. Trawers flet 4′ 5. Róg nocny 2′ 5. Choralbas 4′ + 2′
6. Oktawa 2′ 6. Pikolo 2′ 6. Nazard [2 2/3′] 6. Fagot 16′
7. Tercja 1 3/5′ 7.Sesquialtera 2x 7. Tercja [1 3/5] 8. Mikstura 3-4x 8. Mikstura 3x 8. Harmonia aeteria 3x
9. Trąbka 8′ 9. Vox Humana 8′ 9. Obój 8′

• PISZCZAŁKI
1. Generalne czyszczenie wszystkich piszczałek
2. Naprawa piszczałek metalowych, prostowanie
3. Naprawa piszczałek drewnianych
4. Impregnacja piszczałek drewnianych środkami owadobójczymi
5. Naprawa piszczałek prospektowych, odnowienie glazury
6. Wykonanie i zamontowanie nowych głosów:
– Montre 8’
– Voix Celeste 8’
– Prestant 4’
– Flute 4’ pierwsza oktawa
– Plein jeu 8’J
– Hautbois 8’J
– Posaune 16’ od e do f’
7. Wymiana na nowe następujących głosów
-Pryncypał 8’,
-Pryncypał Włoski 8’,
– Gamba 8’,
-Voix Celeste 8’ (od c0),
– Róg nocny 2’,
-Flet 4’,
-Sesquialtera 2 2/3’,
-Harm. aeteria 3 chóry /
-Puzon 16’,
– Obój 8’ / Tylko rezonatory/.

• WIATROWNICE
1. Czyszczenie wszystkich wiatrownic
2. Impregnacja wiatrownic środkiem owadobójczym
3. Przebudowa na trakturę elekropneumatyczną.
4. Wykonanie i wymiana mieszków w wiatrownicach na nowe w ilości 2462 sztuk
4. Wykonanie i wymiana wszystkich mieszków kluczy rejestrowych na nowe w ilości 66 sztuk
5. Regulacja zaworów w wiatrownicach

• TRAKTURA
1. Wymiana traktury pneumatycznej na elektryczną
2. Regulacja zaworów traktury
3. Zamontowanie elektromagnesów

• KONTUAR
1. Wykonanie i zamontowanie nowego kontuaru o trakturze elektrycznej, z zecerem, z połączeniami: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, III super/I, III sub/I, III super/II, III super/III, III super/P, zasięg manuałów C-a”’, Pedału C-f’
2. Zamontowanie kontuaru w szafie organowej
3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w organach
4. Zamontowanie elektromagnesów

• OBUDOWA
1. Czyszczenie obudowy organów
2. Nasączanie szafy organowej środkami owadobójczymi od wewnątrz
3. Rozbudowa szafy ekspresyjnej (tłumiącej) III manuału

• MIECHY
1. Wykonanie i zamontowanie trzech nowych miechów pływakowych
2. Wykonanie i zamontowanie regulatorów ciśnienia i kanałów powietrznych
3. Sprawdzenie ciśnienia powietrza
4. Obciążenie miechów odpowiednimi elementami
5. Wykonanie i zamontowanie nowej dmuchawy na łożyskach ślizgowych o wydajności 52 m3
6. Wykonanie i zamontowanie obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy

• PRACE KOŃCOWE
1. Zamontowanie wszystkich piszczałek na wiatrownicach
2. Przeniesienie głosów w wersji 33 głosów
3. Strojenie i intonacja strój a’-442 Hz

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Żagań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przywrócenie świetności zabytkowym organom w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

Przedmiot zamówienia

Nazwy własne, znaki towarowe i kryteria równoważności
W miejscach gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ (w przypadku dy Wykonawca zamierza zaoferować równoważne produkty w stosunku do produktów wskazanych w decyzji LWKZ z dnia 7 czerwca 2017 r. (sygn. ZN.5142.57.2017 [mŻag], ZR.5144.26.2017) zobowiązany jest uzyskać zgodę na zastosowanie materiałów równoważnych przed ich zastosowaniem. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą na realizację celu projektu z zachowaniem efektywności kosztowej w formule cyklu życia projektu.

Zamówienie będzie realizowane w ramach istniejącego obiektu (w warunkach czynnego obiektu) w szczególności, Wykonawca w ramach pełnionych obowiązków zobowiązany jest brać udział w uzgadnianiu wpływu prac na bieżące funkcjonowanie obiektu, w celu jego zminimalizowania jego negatywnego wpływu oraz do współpracy z Wykonawcą zamówienia komplementarnego w zakresie prawidłowego harmonogramu prac.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich okoliczności wskazanych w treści zapytania ofertowego (wraz z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6), włącznie z konsekwencjami wskazanych tam zapisów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują:
• Projekt rewitalizacji części dawnego założenia klasztornego i kościoła kanoników regularnych reguły Św. Augustyna w Żaganiu – Program prac konserwatorskich
• Decyzja LWKZ z dnia 7 czerwca 2017 r. (sygn. ZN.5142.57.2017 [mŻag], ZR.5144.26.2017) w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego, umieszczenie urządzeń technicznych oraz podejmowanie innych działań w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP i w klasztorze augustiańskim przy placu Klasztornym 2,
• Ekspertyza konserwatorska organów w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu z dnia 24 marca 2017 r.
które stanowią załącznik nr 6 (dokumentacja techniczna) do niniejszego zapytania ofertowego.
Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

50860000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji instrumentów muzycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace należy ukończyć w terminie do 30 września 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem – warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca w ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia o podobnym co przedmiot zamówienia charakterze tj. remontu, renowacji, konserwacji lub odtworzenia co najmniej 20-głosowych organów piszczałkowych.

Powyższe musi być poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (np. poświadczenie). Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty o tożsamym znaczeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, mającymi adekwatne minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzenia generalnego remontu co najmniej dwóch instrumentów – organów piszczałkowych (co najmniej 20 głosowych) w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowe warunki

opisano w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach
1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:
1) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach:
a) klęski żywiołowej,
b) uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
c) niewypałów i niewybuchów,
d) badań archeologicznych,
2) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
3) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych usług nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
4) Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia:
a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody – np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub Wykonawczej – np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego – np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,
b) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,
c) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,
d) w przypadku gdy organy nadzoru konserwatorskiego (upoważniony pracownik Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) lub przedstawiciel nadzoru konserwatorskiego zaleci przedłużenie czasu na wykonanie zabieów zabezpieczający substancję zabytkową ponad terminy przewidziane w dokumentacji – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych/wstrzymanych prac,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego)– termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego – termin realizacji będzie przesunięty o czas trwania przedmiotowyc okoliczności,
g) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy – termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów (z uwzględnieniem okresu wstrymania),
h) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z przyczyn konieczności dokonania badań, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy – termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,

Pozostałe zmiany opisano w zapytaniu ofertowym ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz oferty,
2. Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
3. Wypełniony załącznik nr 3 – wykaz osób
4. Wypełniony załącznik nr 4 – wykaz usług
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
6. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu (w zakresie doświadczenia i dysponowania osobami. Uwaga: Zamawiający nie wymaga dokumentów poświadczających staż pracy oraz wykonane prace osób z wykazu osób – w tym zakresie składane jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej).

Zamówienia uzupełniające

nie przewidziano

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
-Cena: 70 %,
-Okres gwarancji na roboty budowlane i montażowe – 30 %,

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Adres

Plac Powstańców Wielkopolskich 1/-

65-075 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

666-028-251

NIP

9291563763

Numer naboru

POIS.08.02.00-IP.05-00-002/18
Skip to content