ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/DSDW/ULIM – UWAGA! POSTĘPOWANIE ANULOWANE

W związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków,

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na

wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach Remontu Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Ulimiu.

Szczegółowe informacje zawarto w załączonym do informacji Zapytaniu ofertowym.

Ze względu na konieczność uzgodnienia i doprecyzowania szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia postępowanie zostało anulowane. Nowe ogłoszenie zostanie dodane wkrótce.

Informuję, iż dokonano zmian w Zapytaniu ofertowym.
Dokonano zmiany w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna:
– uzupełniono Projekt budowlany o część opisową;
– dodano przedmiar robót w formacie pdf.
W związku ze zmianami wydłużony został termin składania ofert do 28.07.2020 r, godz. 10.00.

Dokumentacja

Skip to content