niedziela , 23 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/DSDW

W związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 18 zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na wykonaniu robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiektach sakralnych w ramach projektu „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”

Załączniki
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
Wykaz osób – załącznik nr 3
Wykaz usług – załącznik nr 4
Opis Przedmiotu Zamówienia – załacznik nr 5
Wzór umowy – załącznik nr 6

zapytanie ofertowe nr 2.2019.DSDW – inspektor

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content