Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I

W związku z realizacją projektu pt.

„Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I”

 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków,

 

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Plac Powstańców Wielkopolskich 1

65-075 Zielona Góra

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze

Plac Powstańców Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra

e-mail: kuria@diecezjazg.pl
tel. 666-028-201

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek-piątek: 9:00 – 14:00

 

 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Dokumenty do pobrania

 

Data publikacji ogłoszenia

02-08-2019

Termin składania ofert

13-08-2019

Numer ogłoszenia

22040

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:

(decyduje data wpływu do Zamawiajacego)

Sekretariat

Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 1

65-075 Zielona Góra

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób zapewniający zachowanie poufności jej treści

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem:

OFERTA – zapytanie pt. „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu” – nie otwierać przed dniem 13 sierpnia 2019 r., godzina 10:00.

Ofertę należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2019 r., godzina 10:00.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Wojciech Jurek

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

666-028-201

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

zadaniem„Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu

poaugustiańskiego w Żaganiu”, wg szczegółowego opisu z załączniku nr 2 i wzorze umowy.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Żagań

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem„Wykonanie

robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w

Żaganiu”, w w celu prawidłowego wykonania inwestycji.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

zadaniem„Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu

poaugustiańskiego w Żaganiu”, wg szczegółowego opisu z załączniku nr 2 i wzorze umowy.

 

Kod CPV

71247000-1

 

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Harmonogram realizacji zamówienia

do czasu zakończenia robót budowlanych – przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30

grudnia 2021r.

 

Załączniki

wzór umowy zał nr 5

wykaz usług zał nr 4

wykaz osób – zał nr 3

oświadczenie zał nr 2

formularz oferty

zapytanie nr 2

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem – warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca w ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia o podobnym co przedmiot zamówienia charakterze tj. wielobranżowego nadzorowania przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) brutto każda

(podana wartość dotyczy wartości nadzorowanych robót budowlanych, a nie wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego), w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło inwestycji realizowanej pod nadzorem konserwatora zabytków.

Powyższe musi być poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (np. poświadczenie). Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty o tożsamym znaczeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, mającymi doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.). – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. Spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.). – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.). Wyżej wymienione osoby powinny legitymować się uprawnieniami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). Inspektor nadzoru ma obowiązek nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych

i odbiorach napraw gwarancyjnych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego (36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego), a także nieodpłatnego nadzoru nad wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez

Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

 

Dodatkowe warunki

Inspektor nadzoru ma obowiązek nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych

i odbiorach napraw gwarancyjnych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego (36 miesięcy gwarancji,

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego),

a także nieodpłatnego nadzoru nad wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie

mogą być wskazane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących

przypadkach opisanych w załączniku wzór umowy, stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Wypełniony Formularz oferty,
 2. Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i

kapitałowych

 1. Wypełniony załącznik nr 3 – wykaz osób
 2. Wypełniony załącznik nr 4 – wykaz usług
 3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 4. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu (w zakresie doświadczenia i

dysponowania osobami. Uwaga: Zamawiający nie wymaga dokumentów poświadczających staż pracy

inspektorów nadzoru – w tym zakresie składane jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej).

 

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena: 100 %

 

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:

 1. a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
 2. b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 1. c) postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Adres

Plac Powstańców Wielkopolskich 1 65-075 Zielona Góra 1

65-075 Zielona Góra

lubuskie , żagański

Numer telefonu

666-028-201

NIP

9291563763

Numer naboru

POIS.08.02.00-IP.05-00-002/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

 

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content