Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty

 Cel projektu: Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści społeczno-ekonomicznych na obszarze realizacji projektu oraz całego pogranicza zachodniego Polski poprzez zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego w oparciu o dziedzictwo zabytkowych obiektów sakralnych

Beneficjent: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

 

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska realizuje projekt pn. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

 

Wartość całkowita projektu: 20 289 050,09 PLN

Dofinansowanie: 17 000 000,00 PLN

 

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 1. Remont Katedry pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

Zakres inwestycji obejmuje elewację, wnętrze (kruchta wieży, nawy korpusu, prezbiterium, posadzki, instalacja ogrzewania). W wyniku prac rewitalizacyjnych udostępniona ponownie zostanie zwiedzającym wieża Katedry. Zakłada się, że w wieży zostanie odtworzona i rozszerzona część muzealno-wystawiennicza.

 1. Prace konserwatorskie, rewitalizacyjne i budowlane wynikające z programów prac konserwatorskich dotyczące m.in. robót remontowych ogólnobudowlanych, elewacji, pokrycia dachowego, instalacji wewnętrznych i zagospodarowania terenu, w kościołach. Projekt obejmuje następujące obiekty:

– Remont Konserwatorski kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w miejscowości Stanowice;
– Remont Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podjeninie;
– Remont kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie;
– Remont budynku kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleminie;
– Remont kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Ciecierzycach;
– Remont kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku;
– Remont kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża w Deszcznie;
– Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Ulimiu;
– Remont i konserwacja  Kościoła Filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Marwicach;
– Remont i konserwacja kościoła pw. Św. Krzyża w Lubnie;
– Remont wieży kościelnej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha w Tarnowie;
– Remont i konserwacja kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich;
– Remont wieży i elewacji budynku Kościoła p.w. św. Matki Boskiej Królowej Polski w Czechowie;
– Remont kościoła parafialnego pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie;
– Wzmocnienie konstrukcji nośnej zabytkowego kościoła, wieży i dzwonnicy w kościele Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Janczewie;
– Remont budynku Kościoła w Santoku p.w. św. Józefa;

 1. Remont cmentarza katolickiego położonego na dz. ewid. 1552 przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektową oraz programami prac konserwatorskich.
 2. W ramach projektu przewidziano także oznakowanie wraz z tablicami informacyjnymi pozostałych kościołów.
 3. Program kulturalny przewidziany w projekcie będzie realizowany także w następujących obiektach:

– Kościół pw. matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Łupowo;
– Kościół św. Antoniego Padewskiego w Chwałowicach;
– Kościół św. Józefa we Włostowie;
– Kościół w Różankach;
– Kościół w Santocznie;
– Kościół w Wojcieszycach – Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego;
– Kościół pw. św. Mikołaja w Wysokiej;
– Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie;
– Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Starym Polichnie.

 

Wszystkie te obiekty zostaną połączone nowoczesną, unikalną ścieżką dydaktyczną opartą na technologii ICT. Będzie ona wykorzystywała filmy, nagrania audio, stronę internetową i materiały drukowane przygotowane w jednolitej szacie graficznej, umożliwiające zainteresowanym osobom zaplanowanie tematycznej wycieczki krajoznawczej umożliwiającej poznanie świątyń objętych projektem oraz omówienie historii miejsca. Materiały zostaną przygotowane w kilku wersjach językowych, będą korespondowały z innymi produktami turystycznymi obszaru.

 

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści społeczno-ekonomicznych na obszarze realizacji projektu oraz całego pogranicza zachodniego Polski poprzez zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego w oparciu o dziedzictwo zabytkowych obiektów sakralnych.

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • Poprawa warunków technicznych w 27 zabytkowych obiektach sakralnych na obszarze MOF i Gminy Lubiszyn umożliwiające prowadzenie i rozwoju działalności kulturalną w oparciu o zabytki sakralne.
 • Poprawa stanu zachowania zabytków sakralnych na obszarze MOF i Gminy Lubiszyn.
 • Wzrost poziom uczestnictwa mieszkańców Województwa Lubuskiego i województw ościennych w kulturze.
 • Wzrost wiedzy o kulturze i dziedzictwie sakralnym w regionie lubuskim.

Projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych na obszarze Województwa Lubuskiego i województw ościennych, w tym przede wszystkim do zaistnienia następujących korzystnych zjawisk:

 • Poprawa stanu zachowania zabytków sakralnych
 • Zwiększenie wykorzystania potencjału dziedzictwa sakralnego na cele kulturalne i turystyczne.
 • Wyrównanie szans w zakresie dostępu wszystkich mieszkańców obszaru realizacji projektu oraz turystów krajowych i zagranicznych do oferty kulturalnej.
 • Poprawa atrakcyjności regionalnej i ponadregionalnej oferty kulturalno-turystycznej na terenie Województwa Lubuskiego.
 • Wzrost efektywności w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza zachodniego.
 • Poprawa jakości życia mieszkańców regionu.

 

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2022.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/DSDW/JENIN

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/DSDW/BOLEMIN

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/DSDW/ULIM – UWAGA! POSTĘPOWANIE ANULOWANE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – OGŁOSZENIE 1/2020/DSDW/JENIN Z DNIA 28.02.2020 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – OGŁOSZENIE 2/2020/DSDW/BOLEMIN Z DNIA 12.05.2020 r. 

Skip to content